EMLAK SEKTÖRÜ
22.08.2006 KONUT KREDİSİNDE YANGIN BAŞLADI

Böyle bir yangýnýn baþlayacaðýný, daha önce defalarca söylemiþ ve ev alýp-satanlarý uyarmýþtýk.
Özellikle “Banka Kredili Gayrimenkulde Ýnce Bir Nokta” baþlýklý yazýmýzda, bankadan örneðin; 150 bin YTL “konut kredisi” alýnmasýna raðmen, tapu iþlemlerinin 60 bin YTL’den yapýldýðýný, burada gözden kaçan, “ince bir nokta” olduðunu belirtip, özellikle satýcýlarý dikkatli olmaya çaðýrmýþtýk. Banka kayýtlarýndan yola çýkan vergi inceleme elemanlarýnýn, “elleriyle koymuþ gibi” gizlenen tutarý bulabileceklerine de deðinerek, “Maliye bu yönde bir operasyon baþlatma hazýrlýðý içinde, bizden duyurmasý...” diye yazýmýzý noktalamýþtýk.


Daha sonra “Lüks Konutlara Vergi Kýskacý” yazýmýzda da yine bu olaya dikkati çekmiþ, kiþisel banka hesaplarýnýn da mercek altýna alýnabileceðini belirtmiþtik. OPERASYON BAÞLADI


Dünkü Takvim’de “Evde Sürek Avý” baþlýklý haberde, 2001’den itibaren ev kredisi kullanan yüzbinlerce vatandaþýn belirlendiði, alýnan kredi ile tapu kayýtlarýnýn karþýlaþtýrýldýðý belirtiliyordu. Gazete’de ayrýca Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Atuð’un “Vatandaþ 200 bin YTL kredi kullanmýþ ama evin müteahhidi, satýþ bedeli olarak 75 bin YTL göstermiþ. O zaman vatandaþ ‘125 bin YTL’yi nereye harcadýn?’ diye soruyoruz. O da müteahhide verdiðini söyleyince, gereði yapýlýyor” þeklinde açýklamasý yeralýyor.


Görüldüðü gibi, olay ciddi.
Aylar önce uyardýðýmýz, operasyon baþladý...

YAPILAN SATIÞLAR
Bankalar Birliði kayýtlarýna göre, son bir yýlda kullandýrýlan “konut kredisi”ninsayýsý bir milyonun üzerinde. Geçmiþ yýllara gidince, bu sayý daha da artýyor. Maliyenin, “zamanaþýmý süresi” içinde olan 5 yýlýn satýþlarýný inceleme hakký var. 2001 öncesi için, soruþturma mümkün deðil.
Ýstanbul ve Ankara’da geçtiðimiz yýl yapýlan satýþlarda, ortalama konut fiyatýnýn 60 bin YTL civarýnda bildirildiði gözönüne alýndýðýnda, olayýn ciddiyeti ortaya çýkýyor.

ÞÝMDÝ NE OLACAK?
1. Ýnþaat Firmalarý
300 bin YTL’ye sattýðý konutu ya da iþyerini, 150 bin YTL göstermiþse;
a) Gizlenen 150 bin YTL’nin “KDV’si ve tapu harcý” istenecek.
b) Gizlenen gelirler toplanacak örneðin tüm satýþlardaki gizleme 3 milyon YTL ise, bunun “kurumlar vergisi” ya da “gelir vergisi” istenecek, 2006 yýlý içindeki satýþlarýn da Geçici Vergisi istenecek.
c) Eksik fatura kestiði için ayrýca “özel usulsüzlük cezasý” uygulanabilecek.
2. Gerçek Kiþilerin Satýþý
Gayrimenkulü, aldýðý tarihten itibaren 4 yýl geçtikten sonra satmýþsa, gelir vergisi yok (GVK Mükerrer Md. 80/6). Dört yýl içinde, örneðin aldýktan 2 yýl sonra satmýþsa, “kazancýný gizlediði için” gelir vergisi, ceza ve faiz ödeyebilecek.
3. Alýcýlarýn Durumu
Firma adýna gayrimenkul alanlara, eksik gösterilen tutarýn yüzde 10’u oranýnda, özel usulsüzlük cezasý kesilebilecek (VUK Md. 353/1). Ayrýca tapu harcý da alýnabilecek. Gerçek kiþilere gelince, onlarýn ciddi bir sorunu yok. Olsa olsa, “binde 15 tapu harcý” istenebilir. Ancak, 48 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliði (13 Eylül 2005 tarihli R. Gazete) ile yapýlan “Tapulama iþlemlerinde tapu harcý, belediyelerce tespit edilen emlak vergisi deðeri esas alýnarak hesaplanacaktýr” açýklamasý, alýcýyý ve satýcý gerçek kiþiyi tapu harcýndan kurtarabilir.

Bu yazýyý okuyup kafasý karýþanlara bir çözüm yolu; Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre “Piþmanlýk ve Islah” talebiyle, gizlenen tutarý bildirirseniz, vergi ve faiz ödeyip, vergi ziyaý cezasýndan kurtulabilirsiniz.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com