EMLAK SEKTÖRÜ
23.10.2006 | RAKAMLARLA ÜLKEMİZ

KISA KISA……………….


Konut bir barýnma aracý olmasýnýn yaný sýra, bir güvence, yatýrým aracý ve gerektiðinde teminat olarak gösterebildiðimiz bir mal. DÝE tahminlerine göre, 2000-2010 döneminde kentsel nüfus artýþý 10.970. 493 olarak öngörülüyor. Bu durumda, hane halký büyüklükleri ve nüfusa baðlý olarak 2.860.343 konuta ihtiyaç duyulacaðý hesaplanýyor.


Ýþte, rakamlarla Türkiye`nin mevcut konut durumu...

Türkiye`de konutlarýn durumu
*Yýlda 180.000-200.000 yeni konut yapýlýyor


* Toplam konutlarýn %55`i ruhsatsýz ve izinsiz.


* Ev sahipliði oraný % 60


* Her yýl 300.000 yeni konuta ihtiyaç duyuluyor
* Konut stokunun % 60`ýný 20 yaþýn üstündeki konutlar oluþturuyor
* Konutlarýn % 40`ýnýn tadilata ihtiyacý var

Konut alýmlarý
* Yüzde 63`ü miras veya nakit alýmla


* Yüzde 23`ü ödünç almak suretiyle
* Yüzde 8`i kooperatif aracýlýðýyla
* Yüzde 3`ü banka kredisi kullanýlarak


Konut finansmanýnda mevcut durum

* Konut alýmlarýnýn %1`den daha azý finansman sistemi yoluyla fonlanýyor
* 2004 yýlý Eylül sonu itibariyle, konut kredilerinin toplam tutarý 2,170 trilyon TL
* 2004 Eylül itibariyle konut kredisi kullanan kiþi sayýsý 98.000
* Konut kredilerinin GSYÝH` ya oraný % 0,5

Deprem sigortalý konut sayýsý
* Marmara Bölgesi`nde 4 milyon 143 bin 469 konuttan 1 milyon 76 bin 545`i
* Ýç Anadolu Bölgesi`nde 2 milyon 227 bin 56 konuttan 360 bin 292`si
* Ege Bölgesi`nde 2 milyon 318 bin 262 konuttan 343 bin 383`ü
* Akdeniz Bölgesi`nde 1 milyon 663 bin 126 konuttan 135 bin 228`i
* Karadeniz Bölgesi`nde 1 milyon 282 bin 98 konuttan 103 bin 523`ü
* Doðu Anadolu Bölgesi`nde 611 bin 788 konuttan 41 bin 644`ü
* Güneydoðu Anadolu Bölgesi`nde 742 bin 866 konuttan 28 bin 955`i

· Türkiye`deki konutlarýn %15`i depreme karþý sigortalandý.

· Türkiye`de deprem olmasa da, kendiliðinden yýkýlacak durumda olan konut sayýsý 700 bin


· Orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýndan 25 milyar dolar bekleniyor.

· Satýþa konu olabilecek saha miktarý 473 bin 419 hektar Bunlarýn üzerinde bulunan bina sayýsý 500 bin adet

· Üzerinde yaþayan insan sayýsý 2.5 milyon

· 2005`te yýllýk konut ihtiyacý 680 bin adet olarak açýklandý

· 2005`te inþaat ve gayrimenkul sektörü yüzde 7.8 büyüdü

· 2005`te konut ruhsatlarý 320 binlere ulaþtý 450 bin bekleniyor

· Yabancýlar, 2004`te Türkiye`de 1 milyar 343 milyon dolar tutarýnda gayrimenkul yatýrýmý yaptý


Türkiye`deki konutlarýn %15`i depreme karþý sigortalandý.


· Türkiye`de deprem olmasa da, kendiliðinden yýkýlacak durumda olan konut sayýsý 700 bin


· Orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýndan 25 milyar dolar bekleniyor. Satýþa konu olabilecek saha miktarý 473 bin 419 hektar Bunlarýn üzerinde bulunan bina sayýsý 500 bin adet


· Üzerinde yaþayan insan sayýsý 2.5 milyon

Türkiye`de 100 m2 konutun maliyeti yaklaþýk 35 milyar TL

· Avrupa`da 1 konuta 2 kiþi, Türkiye`de 5 kiþi düþüyor

· Türkiye`de arsalarýn yüzde 60`ý devlete ait

· Türkiye`de %60 , ABD`de ev sahipliði oraný %70, Ýngiltere`de %67, Almanya`da %40,


Türkiye`de bir bina için 62 evrak gerekiyor


Bina ruhsatý için 45 gün bekleniyor


· Türkiye`de 150 azýnlýk vakfý var, bunlara ait 500 kadar mülk var

Almanya`da 200 bin Türk mülk sahibi


· Türkiye`de 45 bin yabancýnýn mülkü var


· Türkiye`de tapularýn yüzde 85`i erkeklerin üzerinde


· 2005`te nufusun %70`i þehirlerde yaþýyor


· Nufus her yýl 2.5 milyon artýyor, kimi uzmanlara göre bu artýþa paralel olarak üretilmesi gereken konut sayýsý 496 bin 400
· Türkiye`de kiracýlarýn yaþ ortalamasý yüzde 90 oranýnda 20-40 yaþ Konut sahibi olma yaþý 45`ten 35`e geriledi
· Türkiye genelinde yaklaþýk 38 bin kooperatif mevcut, ortak sayýsý 1 milyon 653 bin kiþi


· Türkiye`de kaçak bina yapma cezasý 1-3 yýl


· Türkiye`de yaklaþýk 19 milyon emlak vergisi mükellefi var


· Ev sahibi olma oraný %35-%40 civarýnda

Türkiye`de 600 binden fazla kiþi kira geliri elde ediyor

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
ANKARA EMLAKÇILAR ODASI AKBANK İBAN NO: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE SB.-- İŞ BANKASI HESAP NO: 4212-844897 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com