EMLAK SEKTÖRÜ
05.09.2006 | ANKARA’ DA GAYRİMENKULE BAKIŞ…

Ankara da Özellikle 2003 son çeyreðinden itibaren, tüm ülkemizde olduðu gibi yoðun bir þekilde konut talebi ile karþý karþýya kalmýþtýr.Ankara’da geniþ bir perspektifte ele aldýðýmýz geliþim akslarý Her bölge ve semtte kendi þartlarý çerçevesinde talep almaktadýr. Bu taleplerin belirlenmesinde (Fiyat, Sosyal Yaþam, Sosyal çevre, Merkezlere yakýnlýðý, Ulaþým Kolaylýðý çevre Alýþkanlýklarý, vb) bir çok kriter rol oynamaktadýr.Bankalarýn konut kredisi faizlerini düþürmesiyle gayrimenkul sektörü en gözde yatýrým araçlarýndan biri haline geldi.Ýlk alým dalgasýnýn 2006 da hýz kestiði izlenilmekte. 2006 yýlýnda, 2005 yýlýnda yaþanan panik havasýnýn olmadýðýný ilk 5 ayda görüyoruz 2006 ilk 5 ayý Genel de Yatay seyir izliyor ve fiyatlar da dengeye oturmaya baþlýyor.Mayýs sonu itibariyle yasallaþmasýný beklediðimiz “Mortgage” Yasasýnýn Birkaç ay yüksek bir hareket yaþatmasýnýn ardýndan tekrar yatay seyre geçeceðini düþünüyorum.Bundan sonra fiyat hareketlerinin biraz da yeni projelerin 2 elde iþlem görmesi piyasanýn aþaðý veya yukarý hareketinde önemli bir rol oynayacaðýdýr.2005 yýlýnda Yatýrým ve Kullanýma yönelik alýmlar bundan sonra biraz daha kullanýma yönelik olacaktýr. Yine Ticari Gayrimenkuller de revaçta olacak gibi görünüyor.Ekonomik göstergelerde bir aksilik olmazsa emlak sektörünün yükseliþi 2006 yýlýnda da sürecek. Ama yine de bunun bir patlama boyutuna ulaþacaðýný zannetmiyorum.Ülkemizdeki güven ve istikrar ortamýnýn devam etmesi halinde gayrimenkul sektörünün önünün açýk olduðunu ve sektördeki büyümenin hýzla devam edeceðini düþünmekteyim. Bizlerin beklentisi ve tüketicinin zarar görmemesi de bu yükseliþ trendinin hazmedilerek olmasýdýr.Emlak ve inþaat sektörünün canlý olmasý, istihdam yaratýlmasý ve ülkemiz ekonomisinin düzlüðe çýkmasý için son derece önem arz etmektedir.Özellikle “Mortgage” yani uzun yýllara yayýlan ipotekli kredi sisteminin devreye girmesiyle birlikte 2006 yýlýnda konut fiyatlarý dengeleneçeðini ve sektörün önünü daha rahat göreceðini düþünmekteyim.Vatandaþlarýmýzýn ev almak için illa ki de bu sistemi beklemesine gerek yok. Kendilerine uygun evi bulduklarýnda istedikleri zaman satýn alabilirler. Yalnýz kendilerine tek uyarým Gayrimenkul alým ve satýmlarýnda Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý (ATEM) veya Ankara Ticaret Odasý’na (ATO) kayýtlý emlak müþavirleriyle çalýþsýnlar. Çünkü kayýtlý Emlak Müþaviri vasýtasýyla emlak alanlara banka faizlerinde ekstra indirim saðlanýyor bunun yaný sýra müþterinin bankalardaki iþlemleri hýzlandýrýlýyor.En önemlisi ise Doðru Gayrimenkulu Doðru fiyata almasýna yardýmcý oluyor.Birçok þehirde olduðu gibi Ankara’nýn da cazibe merkezleri artýk deðiþti. Bir zamanlar Ankara’nýn en gözde yeri Gaziosmanpaþa, Çankaya idi. Þimdilerde ise Eskiþehir Yolu en çok tercih edilen bölge… Dolayýsýyla bu bölgedeki Bilkent, Ümitköy, Çayyolu, Beysukent, gibi yerler de oldukça deðer kazandý. Þehir planlamasýnýn doðru yapýlmasý, ulaþým anlamýnda iyi bir belediyecilik örneði sergilenmesi, metro ulaþýmýna aðýrlýk verilmesi ve hýzlandýrýlmasý ile Batýkent ve civarý prim yaparken Çayyolu ve çevresi de gözde semtlerden biri haline geldi. Yine yeni metro aðýnýn temellerinin atýlmasý ve Saðlam altyapýsý ile Keçiören bölgesine bakýþý deðiþtirdiAnkara’da konut fiyatlarý geçen yýl ortalama yüzde 45 ila 80 arasýnda deðiþen oranlarda artýþ gösterdi. Son 10 yýlda Eskiþehir Yolu, Çukurambar, Bilkent, Ümitköy ve Çayyolu na doðru geliþen Ankara’daki fiyat artýþý ve talep diðer bölgelere nazaran bu bölgelerde daha yüksek olarak gözleniþtir.Ankara’nýn ve dolayýsýyla Türkiye’nin, Nitelikli Konut diye adlandýrýlan, alt yapýsý tamamlanmýþ, yeterince çocuk parký, okulu, otoparký ve yeþil alaný olan, inþaat kalitesi yüksek, depreme dayanýklý konutlara ihtiyacý vardýr. Ancak bu tür konutlarla Türkiye’nin konut sorunu çözülebilir.Yine nitelikli konut üretimi için dönüþüm projelerine ihtiyaç vardýr. TOKÝ ve Belediyelerin iþbirliði ile bu çalýþmalarda epey yol alýnmýþtýr. Belediyelerimizin hýzlý arsa üretimi de konut arzýna ciddi katký saðlayacaktýr. Herkesin konut alacaðý günlere merhaba demek üzere….Saygýlarýmla.Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý

Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonu

Baþkaný

H.Ali TAYLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com