EMLAK SEKTÖRÜ
19.07.2006 | EMLAK VERGİSİ TAKDİR KOMİSYONLARI YENİDEN TOPLANIYOR

 

Madde 7- 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir.


“GEÇICI MADDE 22-Takdir Komisyonlarınca 2005 yılında arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, anılan komisyonlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihteki asgari ölçüde birim değerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır.Bu kararlar hakkında,Büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.

Takdir kararlarından;arsalara ait olanlar,takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki Ticaret Odalarına ,ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere,araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında verilir.Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire,kurum,teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ilgili vergi mahkemesi nezrinde dava açabilirler.Vergi Mahkemeleri nezrinde dava açılmasında ve bu dava üzerine verilen kararlar aleyhine Danıştay’a başvurulmasında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları hükümleri uygulanır.


Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgili belediyelerce 2006 yılının Kasım ayı içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden ,2005 yılında yapılan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 2006 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 yılının Kasım ayı içinde ikinci taksit olarak ödenir.2006 yılı için hesaplanan Emlak Vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az olması halinde aradaki fark verginin ödenmiş olması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu kapsamındaki diğer borçlarına mahsup edilir.


Borcun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur.Emlak vergisi ödenmemiş ise tahakkuktan terkin edilir.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
ANKARA EMLAKÇILAR ODASI AKBANK İBAN NO: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE SB.-- İŞ BANKASI HESAP NO: 4212-844897 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com