EMLAK SEKTÖRÜ
NATİONAL ASSOCİATİON REALTORS "NAR" İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

            Geçtiðimiz yýl Federasyonumuz ile halen 1.300.000 üyeye sahip Amerika’nýn en büyük Emlak Müþavirliði Meslek kuruluþu olan National Association Realtors “NAR” arasýnda baþlatýlan görüþmeler 2008 yýlýnda iki kurumun iþbirliði anlaþmacý kararý ile sonuçlanmýþtý.

             5-10 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Amerika’nýn Orlando eyaletinde NAR tarafýndan düzenlenen ve yaklaþýk 50.000 ziyaretçinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Emlak Kongre ve Fuarýnda anlaþmanýn imza törenine TEMFED adýna katýlan ve NAR’ýn üyesi ve iþbirliði anlaþmasý olan 58 ülke Emlak Meslek Kuruluþu nezdin de bir konuþma yapan Baþkanýmýz Sayýn H.Ali TAYLAN daha sonra imza serenomi içinde NAR Baþkaný Sayýn Dick GAYLORD ile birlikte TEMFED-NAR Ýþbirliði anlaþmasýný imza altýna almýþlardýr.
 
            Her yýl geleneksel olarak düzenlenen bu toplantýlarda ülkemizin bayraðý, þehrin her tarafýnda diðer ülke bayraklarý arasýnda yer almýþ ve devam eden 2 günlük fuar boyunca fuar alanýnda ülkemiz adýna TEMFED’e tahsis edilen standda ülkemizin tanýtýmý saðlanmýþtýr.
 
            Bu iþbirliði anlaþmasýnýn, NAR vasýtasýyla; Amerika ve NAR’ýn diðer ülkelerdeki üye ve iþbirliði anlaþmasý olan Emlak Meslek Kuruluþlarý ve onlarýn üyeleriyle ülkemizdeki meslektaþlarýmýz arasýnda yeni bir köprü iþlemi görmesi dileði ile ülkemize ve meslektaþlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz.

 

 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
  
 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
ANKARA EMLAKÇILAR ODASI AKBANK İBAN NO: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE SB.-- İŞ BANKASI HESAP NO: 4212-844897 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com